Skip to main content

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD)

Submitted by admin on Mon, 08/07/2023 - 10:54

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาวะของโหลด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ในขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปั๊มน้ำ พัดลม และระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ อุปกรณ์ Variable Speed Drive (VSD) ใช้เทคโนโลยีแบบ Voltage Vector Control (VVC) ทำให้ประสิทธิภาพการควบคุมไม่ให้มีการสูญเสียพลังงานความร้อนในตัวมอเตอร์ (Derating) และมีอุปกรณ์กำจัดสัญญาณรบกวน (Harmonics Filters) ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องป้องกันการรบกวนสัญญาณควบคุมและยังส่งผลดีในการประหยัดพลังงานอีกด้วย VSD ได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนและงานทั่วไปในระบบปั๊มน้ำและระบบปรับอากาศ

หม้อไอน้าแบบไหลผ่านทางเดียว (Once Through Boiler)

หม้อไอน้ำแบบ Once Through หรือแบบไหลผ่านทางเดียว เป็นหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ ที่ได้ความนิยมสูง เนื่องจากมีขนาดเล็ก ใช้พื้นที่น้อย ทำไอน้ำได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 90-95 เมื่อเทียบกับหม้อไอน้ำท่อไฟทั่วไปที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 85-90 หม้อไอน้ำแบบ Once Through ต่างจากหม้อไอน้ำทั่วไปตรงที่ท่อน้ำอยู่ในแนวตั้ง น้ำเข้าด้านล่างและเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอออกทางด้านบนเลย ไม่มีดรัมที่ให้น้ำไหลวนกลับมา ทำให้ผลิตไอน้ำได้เร็ว และไอน้ำที่สะสมในระบบน้อย ก๊าซไอเสียจากห้องเผาไหม้ตรงกลางจะไหลผ่านท่อน้ำที่ตั้งอยู่โดยรอบ ทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง

ระบบควบคุมการจัดการเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller Plant Management System)

การจัดการเครื่องทำน้ำเย็นของโรงแรม ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้ามากที่สุด ซึ่งโดยปกติจะมีการใช้ไฟฟ้ากว่า 60% ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการและการควบคุมการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller Plant Management System) จึงถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่จะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ระบบ Chiller Plant Management System ช่วยบริหารจัดการ ประสานการทำงานของระบบทำความเย็นทั้งระบบ ได้แก่ Chiller Plant Controls, Chilled Water Pump, Condenser Water Pump, Cooling Tower, และ AHU หรือ CFU สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ ให้สัมพันธ์กันทั้งระบบ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามความต้องการปริมาณความเย็นที่ต้องการจริง นอกจากนี้ยังช่วยบริหารสั่งงานการทำงานของเครื่อง Chiller ในแต่ละเครื่องให้ทำงานตามปริมาณความต้องการความเย็นที่เหมาะสม