Skip to main content

การฝึกอบรม

เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับงานได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมไทย

  • ฝึกอบรม เทคนิคการจัดทำระบบการจัดการพลังงานแบบยั่งยืน
  • ฝึกอบรม เทคนิคการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
  • ฝึกอบรม การจัดทำเอกสารสำหรับยื่นข้อเสนอตามาตรฐานต่าง ๆ
  • ฝึกอบรม เทคนิคด้านวิศวกรรมและการอนุรักษ์พลังงาน
Image
Image
Image

สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

  • ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงาน
  • ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคด้านวิศวกรรมและการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับบริการ :

  • วิศวกร
  • ช่างเทคนิค
  • หัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ