Skip to main content

การให้คำปรึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

 

     เราเสนอบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ในการปรับปรุงและออกแบบระบบที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การออกแบบระบบ HVAC และการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนระบบ
 • การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงาน
 • การบริหารจัดการพลังงานในโรงงานและอาคาร
 • การออกแบบระบบพลังงานอัจฉริยะ 
 • การให้คำปรึกษาในการเลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อ IoT สำหรับพลังงานทดแทน (RE) และประสิทธิภาพพลังงาน (EE)
 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต
Image
Image
Image

สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:

 • ระบบ HVAC มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่แม่นยำด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญการตรวจวัดพลังงาน
 • วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคาร
 • นวัตกรรมอัจฉริยะที่เหมาะกับระบบซึ่งมีความเฉพาะทาง
 • คำแนะนำเชิงกลยุทธ์สำหรับการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับบริการ:

 • เจ้าของ/ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
 • ธุรกิจที่ต้องการการปรับปรุงประสิทธิภาพบริษัทที่มีเป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาด้านพลังงานที่ยั่งยืน
 • องค์กรที่สนใจการรวม IoT และโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะ
 • ธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยคาร์บอน และสำรวจโอกาสคาร์บอนเครดิต