Skip to main content

AIR CONDITIONING SYSTEM

Submitted by admin on

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีระบบปรับอากาศ เป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดในธุรกิจ ซึ่งในสภาพอากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทย ระบบปรับอากาศมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าถึงประมาณ 60% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร ในระบบปรับอากาศ จะใช้สารทำความเย็นช่วยในการดูดความร้อนจากภายในห้องไปทิ้งที่ภายนอกห้อง โดยใช้คอมเพรสเซอร์ในการขับเคลื่อนสารทำความเย็น ซึ่งจะทำให้ห้องมีอุณหภูมิเย็นกว่าภายนอกห้อง และทำให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารรู้สึกสบาย

ความรู้สึกสบายของคนเราขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ เช่น อัตราการทำปฏิกิริยาเคมีในร่างกายซึ่งจะทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปกติร่างกายจะมีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส เมื่อนั่งทำงานจะให้ความร้อนในรูปความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงประมาณ 176 W ถ้าพลังงานนี้ไม่สามารถถ่ายเทให้กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะรู้สึกไม่สบาย โดยทั่วไปคนไทยที่สวมเครื่องแต่งกายปกติ จะรู้สึกสบายเมื่ออยู่ในอากาศที่มีอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 55% และความเร็วลม 0.2 เมตร/วินาที แต่ในบรรยากาศภายนอกมีสภาวะแปรเปลี่ยนตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องอยู่ในห้องที่สามารถปรับสภาวะอากาศได้

หลักการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ

  1. การใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การปรับปรุงระบบปรับอากาศที่ใช้งานอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  3. การออกแบบอาคาร การออกแบบระบบปรับอากาศ และการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ

  1. ลดภาระค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับค่าพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ
  2. อุณหภูมิอากาศถูกต้องตามความต้องการ
  3. ความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ต้องการ
  4. อากาศมีความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง และกลิ่นที่รบกวน
  5. มีการไหลเวียนของอากาศภายในอย่างสม่ำเสมอ
  6. ทำให้เกิดความสบายและสุขภาพที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลจาก : http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/building/build_air.html